BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 20.11.2018
 
       
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Тарифи
Конвенции
Проекти на нормативни актове. Архив (2009-2017)
Регистър на организации, подпомагащи културата
Меценатство
Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
Указания
Правила
Заповеди
Регламенти и директиви
Проекти за обществено обсъждане
Други
Отговори на Консултационен документ за предложения за въвеждането на Директива 2007/65/ЕО в българското законодателство
Проекти на нормативни актове - 2018 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (Обн., ДВ, бр. 32 от 2011 г., изм., бр. 33 от 2012 г.). (Със срок за обществено обсъждане 29.12.2017 -29.01.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)
Проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и ЮНЕСКО относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2)
Правила за дейността, структурата и организацията на работата на Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства по чл.14, ал.2 от ЗКН
Правила за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности
Проект на Наредба за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал.1 от Закона за културното наследство
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания съвет за опазване на недвижимите културни ценности
Проект на Наредба за реда за участие на лица, ненавършили 18 години във филмови продукции
Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура”
проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
Проект на наредба за изменение на НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г.
Проект на Класификатор на основните музейни длъжности (3 август 2018)
Проект на Статут за Венецианското биенале
Проект на постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за филмовата индустрия


Проекти на нормативни актове - 2018 г.


Проект на Постановление за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година (Със срок за обществено обсъждане 29.12.2017 -29.01.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. (29.12.2017 Г.)

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на Програма НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г.

Доклад от министъра на културата относно проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (Обн., ДВ, бр. 32 от 2011 г., изм., бр. 33 от 2012 г.). (Със срок за обществено обсъждане 29.12.2017 -29.01.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (Със срок за обществено обсъждане 8.03.2018 -8.04.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Доклад по проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Становище по проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

ПРОЕКТ НА ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Със срок за обществено обсъждане 30 март 2018 - 30.04.2018 г. За бележки и предложения l.harizanova@mc.government.bg)

М О Т И В И към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Д О К Л А Д относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

ФОРМУЛЯР ЗА ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" относно частична предварителна оценка на въздействието на проект на ЗИД на ЗЗРК

Справка за общественото обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона закрила и развитие на културата

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по културата (Със срок за обществено обсъждане 19.07.2018 -19.08.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата (Със срок за обществено обсъждане 19.07.2018 -19.08.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за приемане и преместване на ученици в училищата по културата и към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ОБН., ДВ, БР. 8 ОТ 2012 Г. ИЗМ. БР. 22 ОТ 2012 Г. , БР. 103 ОТ 2013 Г.) (Със срок за обществено обсъждане 20.07.2018 -20.08.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ОБН., ДВ, БР. 8 ОТ 2012 Г. ИЗМ. БР. 22 ОТ 2012 Г. , БР. 103 ОТ 2013 Г.)

СТАНОВИЩЕ на дирекция „Модернизация на администрацията” относно частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство

ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНEНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ (Със срок за обществено обсъждане 27.08.2018 -09.09.2018 г. Предложения се изпращат на адрес: m.kacarova@mc.government.bg)

МОТИВИ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията" относно частична предварителна оценка на въздействието на проект на ЗИД на ЗФИ

ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ОТНОСНО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

ФОРМУЛЯР ЗА ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

Таблица на съответствието с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) относно проект на ЗИД на Закона за филмовата индустрия

Таблица на съответствието с Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.) относно проект на ЗИД на Закона за филмовата индустрия

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(29.10 - 14.11.2018)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ »

(08.2018 - 15.01.2019)
15 януари 2019 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

виж всички »
Зала "Средец"
(20 - 30.11.2018)
С изложбата „Фрески и звуци” галерия „Средец” отбелязва 110 години от рождението академик Марин Големинов »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 121072663 Изработка : MediaPointDS