BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Петък, 03.12.2021
 
       
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Тарифи
Конвенции
Проекти на нормативни актове. Архив (2009-2019)
Регистър на организации, подпомагащи културата
Меценатство
Декларации по чл. 12 и чл. 14 от ЗПРКИ
Указания
Правила
Заповеди
Регламенти и директиви
Проекти за обществено обсъждане
Други
Проекти на нормативни актове - 2020 г.
Проекти на нормативни актове - 2021 г.
Отговори на Консултационен документ за предложения за въвеждането на Директива 2007/65/ЕО в българското законодателство
Проекти на нормативни актове - 2018-2019 г.


Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища


обратно

 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
(Обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г., изм., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 от 2005 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г.)
 
§ 1.В чл. 1 след думата „учредяването” се добавя „устройството”.
 
§ 2. В чл. 2, ал. 2 накрая се добавя „в обществена полза, които се учредяват при условията и по реда на този закон.”
 
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1.     В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Целта на народните читалища е” се заменят с „Целите на народните читалища са”
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „ социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си”;
в) създава се т. 5:
„5. осигуряване на достъп до информацияи знания.”
2.     В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „целта” се заменя с „целите”;
б) в т. 1 накрая се добавя „ и електронни информационни мрежи”;
в)точка 6 се изменя така:
„6. предоставяне на компютърни и интернет услуги.”
3.     Алинея 3 се изменя така:
„(3) Народните читалища могат да развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за постигане на определените в устава им цели. Народните читалища не разпределят печалба”
4.     Създава се ал. 4:
(4) Народните читалища нямат право:
1. да предоставят собствено или ползвано от тях имущество възмездно или безвъзмездно:
а) за хазартни игри и нощни заведения;
б) за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;
в) за постоянно ползване от политически партии и организации.
 
г) на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.
 
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Читалищата могат да се сдружават за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на този закон.
(2) Читалищните сдружения нямат право да управляват и да се разпореждат с имушеството на читалищата, които са техни членове.”
 
§ 5 . Създават се чл. 4а , 4б и 4в:
„Чл. 4а. Читалищните сдружения:
1.     съдействат за постигане на целите на народните читалища;
2.     разработват насоките за развитие на народните читалища, които са техни членове;
3.     защитават интересите на своите членове и ги представляват пред държавните и общински органи;
4.     организират инициативи като фестивали, събори, тържества и други подобни;
5.     издирва прекратили дейността си читалища на територията, на която действа и подпомага възстановяването на тяхната дейност, ако има условия за това.
 Чл. 4б. Министърът на културата чрез своята администрация съдейства за    
        развитието на читалищното дело, подпомага и подкрепя народните   
        читалища като:
1.       защитава интересите им пред органите на държавната и местната власт и организациите на гражданското общество;
2.       предоставя методическа помощ по тяхната дейност;
3.       анализира състоянието и дейността им с помощта на областните и общинските администрации;
4.       обявява публично проектите от международните дарителски програми;
5.       създава публичен регистър с база данни на хартиен и електронен носител на регистрираните читалища и читалищни сдружения;
6.       може да възлага на читалищните сдружения изпълнението на държавни задачи, свързани с читалищното дело, като ги подкрепя финансово, според предвидения бюджет.
 Чл. 4 в.(1) Народните читалища могат да се обединят в национален съюз. Съюзът на народните читалища е национално представителна организация, която се основава на принципа на взаимопомощ и осъществява дейността си в обществена полза. Той не е политическа или синдикална организация и е неутрален към вероизповеданията.
 
(2) Съюзът на народните читалища:
1. съдейства за постигане на целите на читалищата;
2. защитава интересите на своите членове и ги представлява пред държавните и общинските органи;
3. организира национални читалищни инициативи като фестивали, събори, тържества и други;
 
(3) Съюзът на народните читалища няма право да управлява и да се разпорежда с имуществото на читалищата, които са негови членове.”
 
 
§ 6. В чл. 5 ал. 1 думите „В министерството на културата” се заменят с „Към министъра на културата” и се създава изречение второ: „Националният съвет по читалищно дело подпомага министърът на културата в изпълнението на функциите и задачите по чл. 4б.
 
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения:
1.     В ал. 1 думите „упражнява надзор върху” се заменят с „наблюдава, обобщава ежегодно, подпомага и подкрепя”
2.     Алинея 2 се отменя.
 
§ 8. Наименованието на Глава втора се изменя така:
„Глава втора
УЧРЕДЯВЯНЕ НА ЧИТАЛИЩА , ЧИТАЛИЩНИ СДРУЖЕНИЯ И НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА”
 
§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1.     В ал. 1 ” числото „30” се заменя с „50”, а числото „100” се заменя със „150”;
2.     В ал. 3 думата „филиали” се заменя с „клонове”
 
§ 10. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1.     Създава се нова ал. 2 :
„(2) Действията на учредителите, извършени от името на народното читалище до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по право върху читалището от момента на възникването му. При извършване на сделките се указва, че читалището е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките отговарят солидарно за поетите задължения.
2.     Досегашната ал. 2 става съответно ал. 3
3.     Досегашната ал. 3 става съответно ал. 4 и се изменя така:
„(4) В регистъра се вписват:
         1. наименованието и седалището на читалището и източника на първоначалното му финансиране;
         2. устав;
         3. имената на членовете на настоятелството и на проверителната комисия на читалището;
         4. името и длъжността на лицето, което представлява читалището;
         5.настъпилите промени по т. 1-4.
         4. Създават се ал.5 и 6:
„(5) Наименованието на читалището трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. То се изписва на български език. Към наименованието на читалището се добавя годината на неговото първоначално създаване.
(6) Седалището на читалището е населеното място, където се намира неговото управление. Адресът на читалището е адресът на неговото управление.”
5.Досегашната ал.4 става съответно ал.7;
6. Създава се ал. 8:
(8) Народните читалища могат да кандидатствуват за държавна и/или общинска субсидия след едногодишен срок от регистрацията си в регистъра по чл. 10.
 
§ 11. Създават се чл. 9а и 9б:
„Чл. 9а. (1) Читалищното сдружение се учредява на общо събрание от делегати, избрани от общите събрания на съответните читалища, като всеки делегат може да представлява само едно читалище.
(2) Общото събрание на делегатите приема решение за учредяване, устав на читалищното сдружение и избира неговите управителни и контролни органи.
(3) Читалищно сдружение се регистрира от съответния окръжен съд без такси по писмено заявление от избрания управителен орган, към която се прилагат:
1. протоколът от общото събрание за учредяване на сдружението;
2. пълномощните на делегатите за учредителното събрание;
3. устав, подписан от учредителите;
4. трите имена, постоянните адреси и нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват сдружението.
 
(4) За читалищното сдружение се прилагат съответно и изискванията на чл. 9, ал. 5 и 6.
 (5) В регистъра се вписват:
         1. наименованието и седалището на читалищното сдружение;
         2. устав;
         3. имената на членовете на управителните и контролните органи на читалищното сдружение;
         4. името и длъжността на лицето, което представлява сдружението;
         5.настъпилите промени по т. 1-4.
(6) Читалищното сдружение придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на читалището
Чл. 9б. (1) Националният съюз на народните читалища се учредява на конгрес, на който присъстват делегати, представляващи най-малко две трети от народните читалища, вписани в регистъра по чл. 10. Всеки делегат представлява само едно читалище. На учредителния конгрес се приема устав на съюза и се избира председател с мнозинство половината плюс един от присъстващите.
(2) Конгрес се провежда на всеки 4 години. Конгресът избира председател на Националния съюз, управителен и контролен съвет и приема програмните документи за дейността на съюза.
(3) Националният съюз се регистрира по този закон от Софийския градски съд без такси по писмено заявление от избрания управителен съвет, към което се прилагат:
1.решение на конгреса за учредяване на съюза;
2.устав, подписан от учредителите;
3.пълномощните на лицата, участващи в учредителното събрание;
4.лицата, които ще представляват съюза- трите имена, ЕГН, постоянен адрес;
5.образци от подписите на председателя и членовете на управителния и контролния съвети.
(4)В регистъра се вписват:
         1. наименованието и седалището на Националния съюз;
         2. устав;
         3. имената на членовете на управителните и контролните органи;
         4. името на председателя;
         5.настъпилите промени по т. 1-4.
(5) Националният читалищен съюз придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на Софийски градски съд.
 
§ 12. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Към министъра на културата се води публичен регистър на народните читалища и читалищните сдружения.
(2) В регистъра се вписват:
         1.наименованието на читалището или читалищното сдружение ;
         2.седалището на читалището или читалищното сдружение и източника на първоначалното му финансиране;
         3. клоновете на читалището;
         4. името на лицето, което представлява читалището или читалищното сдружение;
         5. ЕИК по БУЛСТАТ;
6. настъпилите промени в т. 1-5.
(3) Всяко читалищно настоятелство или управителен орган на сдружение в седмодневен срок след вписването на читалището или читалищното сдружение в съдебния регистър подава заявление за вписване в регистъра по ал. 1. Към заявлението се прилагат данните по ал. 2, уставът на читалището или читалищното сдружение, а за сдруженията и списък с членуващите в тях читалища.
(4) Министърът на културата или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване в регистъра по ал. 1 и уведомява служебно за това кмета на общината, където се намира седалището на читалището или читалищното сдружение.
(5) На читалищата, които не са вписани в регистъра по ал. 1 не се предоставят субсидии от държавния и общинския бюджет, както и държавно и общинско имущество за ползване.
 
§ 13. В чл. 11 се правят следните изменения:
1.     В ал. 2, т. 1 и 2 се изменят така:
„1. действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността и подпомагат по някакъв начин читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;
1.     спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас.
     2. В ал. 3, изречение първо след думата „глас” се добавя „в общото събрание.”
 
§ 14. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.     В т. 5 думата „приема” се заменя с „определя”;
2.     В т. 6 думите „читалищен съюз” се заменят с „читалищно сдружение”;
3.     В т. 8 накрая се добавя „до 30 март на следващата година”;
4.     В т. 11 думата „филиали” се заменя с „клонове”.
 
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1.     В ал. 1, изречение второ след думата „читалището” се добавя „с право на глас” и се създава изречение трето:” При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание до 15 дни от искането, проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас, могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.”
2.     В ал. 2:
а) в изречение второ след думата „получена” се добавя „срещу подпис или връчена”;
б) изречение трето се изменя така: ”В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището трябва да бъде залепена поканата за събранието.”
3. В ал. 3, изречение второ и трето се изменят така:
„ При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.”
3.     Създават се ал. 5-7:
„(5) Две трети от членовете на Общото събрание на народното читалище могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.
(6) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от 1 година от датата на вземането на решението.
(7) Прокурорът може да иска от окръжния съд по седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от 1 година от датата на вземането на решението.”
 
§ 16. В чл. 16, ал. 1 думата „ръководен” се заменя с „изпълнителен”.
 
§ 17. В чл. 17, ал. 2, т. 4 се отменя.
 
§ 18. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Секретарят на читалището:
1.       организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително и решенията за изпълнението на бюджета;
2.       организира текущата основна и допълнителна дейност;
3.       отговаря за работата на щатния и хонорования персонал;
4.       представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/а на председателя на читалището.
 
§ 19. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1.     в ал. 2 след думата „настоятелството” се поставя запетая и се добавя „ на председателя или на секретаря”;
2.     в ал. 3 думата „и председателя” се заменя с „председателя и секретаря”.
 
§ 20. В чл. 19 след думата „комисия „ се добавя „и за секретари”.
 
§ 21. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1.     Досегашният текст става ал. 1 и в нея, в т. 2 след думата „културно-просветна” се добавя „и информационна”.
2.     създава се ал. 2:
(2) Държавата и общините субсидират народните читалища. Гласуваните в общинските бюджети субсидии за народните читалища, определени на основата на нормативи за държавни дейности, не могат да се отклоняват от общините за други цели.
 
§ 22. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал.1;
2.Създава се ал. 2:
„(2) С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително, над определената по ал. 1 субсидия, със средства от собствените приходи на общината.
 
§ 22. В чл. 24 се правят следните допълнения:
1.В ал. 1 накрая се добавя “с изключение на земеделски земи, които са тяхна собственост;
2. в ал. 2 накрая се добавя „ както и при бракуване или замяната им с по-доброкачествени.”
 
§ 23. Създава се чл. 26а.
„Чл. 26а. (1) Общинският съвет приема годишна програма относно задачите, които се възлагат на читалищата в съответната община.
(2) Задачите по ал. 1 се изпълняват от читалищата въз основа на договор, сключен с кмета на общината.
(3) Председателят на читалището представя до 30 март всяка година пред кмета на общината и общинския съвет доклад за изпълнението на възложените му общински задачи и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.
(4) Докладите по ал. 3 на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 30 март с участието на представители на народните читалища-вносители на доклада.
 
§ 24. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1.     В ал. 1:
а) в т. 3 накрая се добавя „ или читалището не развива никаква дейност за период от две години, в тези случаи министърът на културата може да изпрати сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище.”
б) създават се т. 4 и 5:
„4. не е учредено по законния ред;
5.       е обявено в несъстоятелност.”
       2. В ал. 2 думите „на министъра на културата или” се заличават, а след думата „прокурора” се добавя „направено самостоятелно или след подаден сигнал от министъра на културата”.
3.     В ал. 3 думите „на министъра на културата и „ се заличават.
 
§ 25. В чл. 28 се правят следните изменения :
1.     Алинея 1 се отменя.
2.     В ал. 2 думите „Читалищният съюз” се заменят с „Читалищното сдружение”.
 
§ 26. Създават се чл. 29 и 30:
„Чл. 29. Членове 27 и 28 се прилагат съответно при прекратяване на читалищно сдружение.
Чл. 30. За неуредените в този закон случаи се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”
 
§ 27. Създава се глава шеста с наименование „Административнонаказателни разпоредби” и чл. 31-34:
„Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 31. Председател и/или секретар на читалище, който предостави имущество в нарушение на чл. 3, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. И с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок от 5 години.
Чл. 32. Председател на читалище или представляващ читалищно сдружение, който не заяви вписване в регистъра на читалищата или читалищните сдружения в срока по чл. 10, ал. 3, се наказва с глоба от 150 до 300 лв.
Чл. 33. Председател на читалище, който не представи доклад за изпълнението на възложените общински задачи и за изразходваните от бюджета средства в срока по чл. 26а, ал. 3, се наказва с глоба от 150 до 300 лв.
Чл. 34.(1) Нарушенията се установяват с актове на:
а) упълномощени от министъра на културата длъжностни лица, за нарушения по чл. 32;
б) кметът на съответната община или упълномощени от него длъжностни лица, за нарушениятао по чл. 31 и 33.
(2) Наказателни

Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01.2021 - 31.12.2022)
Протокол №1 от заседание на комисия, определена със Заповед №РД9К-518/25.11.2021 г. на министъра на културата за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на културата »

(25.11.2021 - 31.12.2022)
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОСЛУШВАНЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА ПО ОПЕРНО ПЕЕНЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ – РИМ ЗА 2022 ГОДИНА, ПРОВЕЛО СЕ НА 25 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА В МУЗЕЯ „БОРИС ХРИСТОВ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(24.11 - 08.12.2021)
Галерия "Средец" отлага откриването на изложбата заради трагичния инцидент на 23.11.2021 г. »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 155934991 Изработка : MediaPointDS