BG / EN | Home | Site Map | Contact Us | RSS Saturday, 01.22.2022
 
       


Мотиви към проект на Закон за обществените библиотеки


back

Проект!
 
М О Т И В И
към проект на Закон за обществените библиотеки
 
 
Глобализацията в информационните процеси и информатизацията на обществата неминуемо променят облика на библиотеките. Обществените библиотеки запазват функциите си на движеща сила в образованието, културата и информацията. В много случаи те са и единственият местен информационен център, предоставящ всякакъв вид информация на своите ползватели. Библиотеките са свързани с ключовите за развитието на всяко общество елементи: грамотност, информация, образование, култура и гражданско участие.
В страната е създадена и функционира развита библиотечна инфраструктура, чрез която се осигурява библиотечно-информационно обслужване на териториален и отраслов принцип.
Законопроектът усъвършенства нормативната уредба на библиотеките и си поставя следните цели:
- Обновяване на библиотечните колекции с нови информационни източници (в традиционен вид и на електронни носители);
- Приемане на Стратегия за развитие на национална библиотечна мрежа за срок 7 години с цел осигуряване на свободен и равен достъп за гражданите до библиотечните ресурси и националните и международни информационни ресурси;
 
- Определяне на мястото и ролята на Националната библиотека като държавен културен институт с национално значение,чийто основни задачи са свързани със събирането, съхраняването, предоставянето за ползване и разпространяването на информация за националното писмено културно-историческо наследство;
- Развитие на териториалните библиотечни мрежи на базата на регионалните и водещите читалищни библиотеки като предпоставка за равноправен достъп на гражданите до информация, възможности за учене през целия живот за квалификация и преквалификация, за задоволяване на културни потребности;
- Усъвършенстване системата на финансиране, с оглед осигуряване на необходимите информационни, кадрови и материални ресурси, както чрез бюджета, така и чрез реализирането на проекти и програми;
- Оптимизиране броя на библиотеките и организацията на обслужване в съответствие с практиката на страните членки на ЕС и с действителните потребности на всеки регион;
- Активизиране сътрудничеството на Министерството на културата с общините и ведомствата, с цел координиране оптимизацията на библиотечното обслужване и осъществяване на съвместни проекти.
Обществените библиотеки си взаимодействат и функционират в Национална мрежа, която изпълнява общонационални функции, свързани със събирането и съхраняването на националното книжовно културно наследство и достъпа до него.
 
Със законопроекта е предложено към министъра на културата да се създаде Национален съвет по библиотечно дело като експертно-консултативен орган, който ще инициира и предложи за утвърждаване Стандарт за библиотечно-информационното обслужване.
 
Обществените библиотеки ще предоставят основни и специализирани библиотечни услуги, като основните библиотечни услуги е предвидено да се предоставят безвъзмездно, а за специализираните ще се заплаща такса по тарифа. Законопроектът предвижда приходите да остават в обществената библиотека, предоставяща специализирани услуги. По този начин се гарантира правото на библиотеките да използват приходите от извършваните услуги за приоритетни дейности.
 
 
 


Print Send to email
back

Cultural Calendar
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
whole program »
Contests
(09.07 - 04.09.2020)
The Eleventh Kao International Environment Painting Contest for Children is open for entries »

(20.01 - 31.12.2020)
ASEF Mobility First! 2020 »

see all »
Sredetz Gallery
see all »
 
© Ministry Of Culture - Republic of Bulgaria, 2006 | Visits: 157779764 Made By : MediaPointDS