BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Петък, 16.04.2021
 
       


КОМИСИЯ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТОРАТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО” НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА В ЦЪРКВА - КОСТНИЦА „СВ. НЕДЕЛЯ” В ГР. БАТАК

обратно

(04.04.2012)

   На основание чл. 192, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство, комисия от инспектори от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” при Министерство на културата извърши проверка по документи и на място на църква - костница „Св. Неделя” в гр. Батак – недвижима културна ценност, с категория „национално значение” (обявена в ДВ, бр. 52/1977 г.), във връзка с постъпили сигнали относно предприети незаконосъобразни намеси от страна на Българската православна църква – Пловдивската митрополия.
    При проверката от страна на Пловдивската Света митрополия присъства протойерей Атанас Манолов – архиерейски наместник на Панагюрска духовна околия към Пловдивската митрополия.
При извършената проверка на място комисията установи следното:
- Сградата на църквата е в добро състояние. Няма видими деформации или пукнатини по стените, сводовете и куполите.
- Състоянието на стенописите може да бъде установено от специализирана експертиза. Към момента комисията не установи незаконосъобразни намеси върху тях.
- Забелязана е повишена влажност и конденз в зоната на северния прозорец, централния купол и свода в притвора. Констатиран е конденз и по стъклото на поставения вдясно саркофаг, в който са положени костите.
Комисията установи, че църква - музей „Св. Неделя”, гр. Батак се използва като действаща църква, без да е сменено предназначение й.
В интериора на църквата са извършени намеси, във връзка с използването на недвижимата културна ценност като действаща църква, при осъществяване на църковните ритуали по време на ежедневните богослужения:
- Предабсидното пространство е сепарирано от наоса посредством три подвижни дървени резбовани проскинетария с царски икони.
- В олтарното пространство пред старата костницата е поставена престолна маса, с необходимите за богослужение атрибути.
- Между двата южни прозореца е поставен резбован владишки трон с фотография от икона на Иисус Христос Вседържител.
- Подвижното обзавеждане се допълва с месингови свещници и дървен певник.
- От двете страни на централния кораб са поставени два дървени саркофага, покрити с позлата и с остъклени капаци, в които са разположени миропомазаните кости на баташките мъченици.
- Поскинетарият, с иконата на Баташките мъченици, също е покрит с позлата.
    Във връзка с направените от комисията проверки се установи, че прехвърлянето на собствеността на недвижимата културна ценност – църква–музей „Св. Неделя”, гр. Батак и движимите културни ценности, намиращи се в нея, е извършено съгласно изискванията на нормативната уредба. Предадените в собственост на Пловдивската митрополия движими културни ценности следва да бъдат отписани от основния фонд на Исторически музей – гр. Батак. Намесите в интериора на църквата – музей, с оглед използването й за църковни ритуали при ежедневните богослужения, са извършени незаконосъобразно. В Министерство на културата не е постъпвала документация, съгласно чл. 83 от ЗКН, по реда на чл. 84 от ЗКН, с искане за съгласуване на намеси в интериора на църква „Св. Неделя”, гр. Батак, която е недвижима културна ценност с категория „национално значение”. Констатираните намеси са обратими.
Комисията счита, че на основание чл. 192, ал. 1, т. 2, б от ЗКН, следва да се приложи принудителна административна мярка на Пловдивска Митрополия за възстановяване на интериора и преустановяване на всякакви религиозни дейности в историческата църква - костница „Св. Неделя”, с което се уврежда недвижимото културно-историческо наследство, тъй като предназначението на недвижимата културна ценност е „музей”, а не „действаща църква”.
Комисията счита, че във връзка с констатираното наличие на влага и ползването на музея не по предназначение, следва да се изготви специализирана експертиза, която да се произнесе за състоянието на художествените ценности, степента на вероятно увреждане, обратимостта на промените и необходимостта от реставраторска намеса. Комисията счита за целесъобразно да се изготви и План за опазване и управление /ПОУ/ на недвижимата културна ценност църква - музей „Св. Неделя”, гр. Батак, на основание чл. 81, ал. 3 от ЗКН. Комисията смята, че Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” към Министерство на културата следва да уведоми ДНСК, да упражни правомощията си по чл. 178, ал. 5 от ЗУТ.
Комисията констатира също, че при предприемане на действия по промяна на предназначението на църква – музей „Св. Неделя”, гр. Батак (недвижима културна ценност, с категория „национално значение”) в действаща църква и при извършване на намеси в интериора й, не са съблюдавани указанията, дадени от Министерство на културата и НИНКН. Също така се установи, че не е зачетена волята на батачани църквата да престане да бъде действаща, като тяхното желание е материализирано с построяването на новата църква „Успение Богородично” в гр. Батак. През изминалите от драматичните събития години никога не е поставян въпросът за възобновяване на богослужението в църква „Св. Неделя”, гр. Батак. Подобно решение следва да се вземе след широко обсъждане и при стриктно съблюдаване на нормативната уредба, както е взето първото решение, а именно: църквата „Св. Неделя” в гр. Батак да не бъде действаща църква.

Кратка история на църквата - костница „Св. Неделя”
Църквата - костница „Св. Неделя” в гр. Батак е обявена в ДВ, бр. 52/1977 г. за историческа недвижима културна ценност, с категория „национално значение”, и със списък от 29.11.1975 г. на НИПК е декларирана като архитектурно-художествен паметник на културата (недвижима културна ценност). Църквата „Света Неделя” е изградена от батачани през 1813 г., тя е построена с доброволния труд на цялото население на Батак. На 17 (4) май 1876 г. в нея са избити потърсилите подслон батачани, а вътрешността й е опожарена. Оттогава тя никога повече не е ползвана за богослужения. На 25 февруари 1880 г. вестник „Народний глас” пише, че батачани са решили да строят нова църква, а старата „Св. Неделя” да превърнат в исторически паметник. На 20 юни 1882 г. жителите на Батак отправят възвание до Княжество България за помощ при изграждането на новата църква. Министерски съвет взема решение за отпускане на средства за църквата и училище. Архитект Шнитер дарява безвъзмездно проекта и труда си по изграждането на новия храм. Църквата „Успение на Пресвета Богородица” не случайно се изгражда до старата историческа църква, която да остане мавзолей за костите на загиналите. Църквата „Света Неделя” е единствената оцеляла сграда след погрома на Априлското въстание в Батак. Запаленият в нея пожар поглъща красивия резбован иконостас и овъглява дървените детайли. Но камъкът спасява църквата от пълно опустошение и разруха. По волята на оцелелите батачани църковният храм се превръща в паметник-костница, който да напомня за жертвите, дадени за свободата. Още тогава в сградата са подредени част от костите на избитите през въстанието батачани.
В края на ХІХ и първите десетилетия на ХХ в. грижа за църквата –костница полага Поборническият комитет „4-ти май”. През 1910 г. по инициатива на Поборническия комитет „4-ти май” в Батак е учреден Благотворителен фонд „Паметник Батак”, с основна цел „да запазят старата черква „Св. Неделя” и да я превърнат в мавзолей, който да възпитава младото поколение в същия дух, със същите заветни идеали и мечти на Априлци”. Ветераните се обръщат на 26 юли 1915 г. към министъра на народното просвещение със заявление, в което настояват Историческата църква в Батак да бъде превърната в държавен мавзолей. На основание Закона за народната просвета от 1915 г. Историческата църква – костница в Батак, е включена в Националния регистър: „Светли паметници на свободата”, по предложение на Баташкото поборник-опълченско дружество и тогавашното общинско ръководство. От 1940 г. до 1945 г. за църквата „Св. Неделя” се грижи църковното настоятелство при храм „Успение Богородично” в Батак. И през този период Историческата църква - костница функционира като музей. В писмо № 1821/28.03.1940 г. до тогавашния министър-председател и министър на просвещението - проф. Богдан Филов, председателят на църковното настоятелство - свещеник Делев, заявява желанието на Българската православна църква и на жителите на Батак за реставрирането на историческата църква „Св. Неделя” и превръщането й в храм-паметник и музей, в който да са изложени костите на загиналите мъченици. С писмо № 7801/08.10.1940 г. директорът на Народния музей в София пише до Министерството на народното просвещение, с което се съобщава за направените проучвания на място в Батак и за многократните срещи с Пловдивския митрополит Кирил, в които е обсъден начинът за реставрация на църквата, еднакво приемлив както за музея, така и за църковните власти. През 1955 г. от Министерство на културата е разпоредено да се извърши „музейно оформяне” на историческата църква и да се създаде музеен съвет. На 17 май 1956 г., по повод 80-годишнината от Априлското въстание, в Батак е открит Историческият музей с църква – костница. Решено е костите да бъдат съхранени в специален саркофаг, поставен на мястото на престолния камък, да се запазят и кървавите петна, опушените от пожара места по стените и тавана, следите от куршумите. През 1967 г. художници реставратори от НИПК започват да почистват и укрепват стенописите в църквата. Извършена е значителна работа за подобряване на състоянието на сградата на църквата. Направена е хидроизолация и дренажна система. През 1975 г. НИПК декларира църквата-костница като архитектурно-художествен паметник на културата. През 1977 г. историческата църквата - костница „Св. Неделя” в Батак е обявена за исторически архитектурно-художествен паметник на културата (недвижима културна ценност), с категория „национално значение”. Проучени са и стенописите в църквата. Според специалисти особен интерес представляват запазените следи в олтарната част, които не принадлежат към никоя от известните школи. През периода 2002-2008 г. са извършени консервационни работи по стенописната украса на стената с Патронната ниша в притвора на църквата-костница „Св. Неделя”, финансирани от Министерство на културата и Община Батак. Извършен е и частичен ремонт на покрива.
На 17 май 2011 г. в историческата църква - костница е извършено прославление на Баташките новомъченици и започва ежедневно отслужване на Света Литургия. На 03.08. 2011 г. историческата църква - костница „Света Неделя”, заедно с движимите културни ценности в нея, са предадени на Пловдивската митрополия.


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(14.04 - 31.12.2021)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ »

(12.04 - 31.12.2021)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ В ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА” »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 145736622 Изработка : MediaPointDS