01.08.2012 . 00 xxxx 01 xxxx 02 xxxx 03 xxxx 05 xxxx 10 xxxx 18 xxxx 20 xxxx 30 xxxx 40 xxxx 50 xxxx 60 xxxx 70 xxxx 80 xxxx 88 xxxx  
                               
018******* -   158 450,79 23 240,24 50 506,08 0,00 47 812,11 3 098,70       584 100,98 6 671,76     13 000,00  
0180000002 -     1 290,29     12 935,14 3 098,70       584 100,98 6 671,76     13 000,00  
0180010016 -           3 096,00                    
0180010021 -                                
0180010037 -                                
0180010042 -                                
0180010058 -   34 359,56 4 045,92 3 617,00   4 818,06                    
0180010063 -     4 031,31 37 875,73                        
0180010079 -   28 689,71 3 163,25 155                        
0180010084 -                                
0180010090 -   16 447,76 1 895,48 611,86                        
0180010103 -                                
0180010119 -                                
0180010124 -                                
0180010130 -                                
0180010145 -                                
0180010150 -                                
0180010166 -   33 957,73 3 225,95 913,61   26 506,00                    
0180010171 - .                                
0180010187 -   30 524,85 3 896,31 5 854,78                        
0180010192 -           294                    
0180010206 -                                
0180010211 -   14 471,18 1 691,73 1 478,10   162,91                    
0180010227 -                                
0180010232 - - .                                
0180020014 -                                
0180020020 -                                
0180020061 -                                
0180020077 -                                
0180020082 -                                
0180020098 -                                
0180020117 -                                
0180020122 -                                
0180020138 -                                
0180020159 -                                
0180020164 -                                
0180020170 -                                
0180020185 -                                
0180020190 -                                
0180020204 -                                
0180020225 - " "                                
0180020246 -                                
0180020251 -                                
0180020267 -                                
0180020272 -                                
0180020288 -                                
0180020293 -                                
0180020307 -                                
0180020328 - 199 " "                                
0180020333 - ""                                
0180020354 -                                
0180020400 -                                
0180021026 -                                
0180021031 -                                
0180021052 -                                
0180021073 -                                
0180021089 -                                
0180021160 -                                
0180021181 -                                
0180021197 -                                
0180021200 -                                
0180021242 -                                
0180021258 -                                
0180021284 -                                
0180030028 -                                
0180030033 - -                                
0180030049 - .                                
0180030054 -                                
0180030060 -                                
0180030157 -                                
0180030162 -                                
0180030183 -                                
0180030223 -                                
0180030244 - .                                
0180030270 -                                
0180030413 - .                                
0180030429 - .                                
0180030440 - -                                
0180040010 -                                
0180040026 -                                
0180040031 -                                
0180040047 -                                
0180040052 -                                
0180040068 -                                
0180040073 -                                
0180040094 -                                
0180040113 -                                
0180040140 -                                
0180040155 - " "                                
0180040216 - .                                
0180090048 - " "                                
0180090069 -                                
0180090074 - . " "                                
0180090080 -                                
0180090095 - .                                
0180090109 -                                
0180090114 - . " "                                
0180100995 -