BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 10.12.2018
 
       
Национален празник на детските таланти „Чудомириада”

обратно

(25.02 - 30.04 2009)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ФОНДАЦИЯ „ЧУДОМИР”
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”
 
 
 
  Н А Ц И О Н А Л Е Н   П Р А З Н И К   Н А Д Е Т С К И Т Е   Т А Л А Н Т И
 
„Ч   У   Д   О   М   И   Р   И   А   Д   А     2 0 0 9”
 
 
Основанията да се организира за трети път Национален празник на детските таланти „Чудомириада” са резултат от естественото развитие и натрупания изключително богат опит при реализирането вече за 16-ти път в Казанлък на „Чудомирови празници” и от впечатляващия успех на първите два празника на детските таланти, осъществени през 2007 и 2008 година.
Организирани от Фондация „Чудомир” и подпомагани от Община Казанлък, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, свързаните с образованието и културата национални центрове, университети, академии, културни институти / театри, опери, художествени галерии /, национални и регионални медии, творчески съюзи и изтъкнати творци и изпълнители, тези Празници се превърнаха в специфична и интересна ярка демонстрация на най-добрите постижения през годините на българската култура, от която талантливите деца на България са неотделима част и гаранция за добро бъдеще.
Подчертано успешните и надминали дори най-оптимистичните очаквания два празника “Чудомириада” категорично доказаха нуждата от организирането на комплекс от конкурси, който да обхване цялата културна област, да мотивира талантливите деца и да създаде максимално подходящи условия за развитие на техните заложби.   
Третият Национален празник на детските таланти “Чудомириада 2009” има амбицията да удовлетвори тази нужда.
 
„Чудомириада  2009” ще се организира в Казанлък отново в края на месец март, по време на „Чудомирови празници”, и отново ще включва :
-          „Малките нашенци” – конкурс за весели детски рисунки;
-          „Присмехулници” – конкурс за хумористични литературни творби;
-          „Сладкодумци” – конкурс за рецитатори и разказвачи;
-          „Звезди” – конкурс за песни и танци
-          „Щурчета” – конкурс за инструменталисти;
-          „Мигове” – конкурс за фотографи;
-          „Лудории” – състезание за подвижни игри;
-   „Познавате ли Чудомир ?” – състезание върху живота и творчеството на                  
                големия български писател и художник Димитър Чорбаджийски -
                Чудомир
 
 
 
ЦЕЛИ :  
-          Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти
          в областта на литературата и изкуствата;
-    Да инициира и стимулира градивни процеси в културата за деца, с акцент
          към поддържане и развитие на вековните български традиции при       цялата пъстрота и богатство на духовни ценности, които се съдържат в тях;
-         Да създаде подходяща и присъща на възрастта им атмосфера за изява      на талантливите деца и пълноценен контакт между тях;
-    Като осигури широко и свободно поле за проявление на детската енергия и позитивизъм, да предложи полезни посоки за възпитание и развитие на бъдещите български и европейски граждани.
 
ОРГАНИЗАЦИЯ :
-          В „Чудомириада” могат да участват всички български деца. ;
-        През 2009 година конкурсите и състезанията в нея ще се проведат            на 26 и 27 март, като заключителният спектакъл „Чудомириада 2009” е на 27 март от 18.00 часа в голямата зала на Кино “Искра”. ;
-        Класирането на участниците във всички конкурси и състезания ще бъде извършено от изтъкнати автори, изпълнители, специалисти и   педагози. ;
-        Класираните на първо, второ и трето място участници ще получат съответно златен, сребърен и бронзов медал, диплом и предметни награди. Ще бъдат раздадени 31 комплекта медали.                                                                                           Наградният фонд за медалистите е 5 550 лева.                                    Във всички конкурси и състезания са предвидени и специални награди.;
-        Участието на децата във финалите на „Чудомириада 2009” в Казанлък може да се осъществи само с пълнолетен придружител / за колективните участия – упълномощен ръководител /. ;
-        Организаторите осигуряват храна и нощувка на участниците и техните придружители / ръководители / за времето на регламентирания им престой в Казанлък.                                                                        Разходите за транспорт са за сметка на участниците и придружителите / ръководителите / им. ;
-        Такси за участие в „Чудомириада 2009” не се изискват.
  
 
                     КОНКУРС ЗА ВЕСЕЛИ ДЕТСКИ РИСУНКИ „МАЛКИТЕ НАШЕНЦИ”
 
   О р г а н и з а т о р : Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски” – Казанлък
 
През 2009 година конкурсът за весели детски рисунки „Малките нашенци” ще се проведе за дванадесети път.
Той вече се е утвърдил като един от най-престижните детски конкурси в България.
 
Условия за участие :
-   Няма ограничения в темите и техниката на рисуване. ;
-       Всеки малък художник може да участва в конкурса с                                    не повече от 3 / три / творби. ;
-       Всяка рисунка трябва да е озаглавена. ;
-       Размерите на всяка рисунка трябва да са 30 / 42 см. ;
-       Рисунките не трябва да са паспартирани. ;
-       Върху гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат четливо написани :
                                            - трите имена на автора
                                            - възраст на автора / навършени години /
                                            - населено място
                                            - точен адрес и телефон за връзка
                                            - учебно заведение, / читалище, школа, клуб /
                                            - име на ръководителя. ;
-   Всеки автор трябва да изпрати своя цветна снимка / малък формат /. ;
-   Изпратените творби стават собственост на организаторите и                  няма да бъдат връщани. ;
-   Най-добрите рисунки ще бъдат включени в Дванадесетата представителна изложба „Малките нашенци”. ;
-   Класираните участници и техните придружители ще бъдат поканени в Казанлък за награждаване.
 
Възрастови групи :
                Оценка и класиране на участниците ще се извърши в две възрастови групи :
                             1-ва група - от   6 до 10 навършени години ;
                             2-ра група - от 11 до 14 навършени години   
 
Критерии за оценка :
-          идея ;
-          настроение ;
-          талантлива реализация
 
        Срокове :
-          Необходимо е творбите да бъдат изпратени в добре затворен плик      най-късно до 28 февруари 2009 година                                                            / важи датата на пощенското клеймо /. ;
-          Организаторите ще уведомят класираните участници и ще ги поканят в Казанлък, заедно с техните придружители, до 10 март. ;
-          Награждаването на призьорите ще се извърши при откриването на Дванадесетата представителна изложба „Малките нашенци” във фоайето на Дом на културата „Арсенал” на 26 март / четвъртък / от 18.00 часа.
 
 
 
        Адрес за изпращане на творбите :
                            6 100 Казанлък, област Стара Загора,
                            ул. „Кокиче” № 3, пощенска кутия 93,
                               Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски”,
                            За конкурса „Малките нашенци”
 
         Телефони за контакт и информация :
- Казанлък : 0431 / 62 068,
                              64 568 / Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски” / ;
- София     :     02 / 9 202 317 – вътрешен 420 / Национален дворец на децата /
E-mail : odkkk@abv.bg
 
 
 
 
      КОНКУРС ЗА ХУМОРИСТИЧНИ ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ „ПРИСМЕХУЛНИЦИ”
 
         О р г а н и з а т о р: Основно училище „Мати Болгария”
Условия за участие :
-          Няма жанрови или тематични ограничения. Авторите могат да участват в конкурса с разкази, стихотворения, басни, епиграми, смешки,            сценки и други. ;
-          Всеки автор може за участва с най-много три творби. ;
-          Творбите се изпращат в 3 / три / екземпляра на хартиен носител, напечатани на компютър или на пишеща машина. ;
-          Върху всеки екземпляр от творбите трябва да се съдържа следната информация :
                                    - трите имена на автора
                                    - възраст на автора / навършени години /
                                    - населено място
                                    - точен адрес и телефон за връзка
                                    - име на ръководителя / ако има такъв / ;
-    Всеки автор трябва да изпрати своя цветна снимка / малък формат /. ;
-    Класираните участници и техните придружители ще бъдат поканени в Казанлък за награждаване.
 
Възрастова група :
         В конкурса могат да участват автори на възраст                                                  от 10 до 14 навършени години.
 
Критерии за оценка :
                                  - идея
                                                   - художествени качества     
                                  - стил и изразни средства
    Творбите в стихотворна форма и творбите в прозаична форма ще бъдат оценявани и класирани отделно.
 
         Срокове :
-          Необходимо е творбите да бъдат изпратени в добре затворен плик      най-късно до 28 февруари 2009 година
/ важи датата на пощенското клеймо /. ;
-          Организаторите ще уведомят класираните участници и ще ги поканят в Казанлък, заедно с техните придружители, до 10 март. ;
-          Класираните автори ще получат наградите си на 27 март / петък /              в Кино “Искра”, където от 14.00 часа започва спектакълът на призьорите и носителите на специални награди “Победители”, а от 18 часа -заключителният спектакъл „Чудомириада 2009”.
 
Адрес за изпращане на творбите :
                       6 100 Казанлък, област Стара Загора,
                       Ул. „Св.св. Кирил и Методий” № 1
                       Основно училище „Мати Болгария”
                       За конкурса „Присмехулници”
 
За контакти и информация :
              - телефон : 0431 /  
      - e-mail      : oumbkk@abv.bg
 
 
 
КОНКУРС ЗА РЕЦИТАТОРИ И РАЗКАЗВАЧИ „СЛАДКОДУМЦИ”
 
О р г а н и з а т о р : Основно училище „Чудомир” – Казанлък
 
Условия за участие :
-          Няма ограничения за темите и жанра на изпълняваните творби, но е желателно те да бъдат хумористични. ;
-          Конкурсът за рецитатори и разказвачи „Сладкодумци” е индивидуален. Колективни изпълнения няма да бъдат оценявани и класирани. ;
-          Броят на изпълняваните творби е неограничен, но общата продължителност на изпълнението им                                                          не може да превишава 5 / пет / минути. ;
-          Изпълненията трябва да бъдат заснети с видеокамера,                  записани на CD, DVD или видеокасета и изпратени на организаторите    за оценка и класиране. ;
-          Записите на изпълненията трябва да бъдат придружени от следната информация :
                                                 - трите имена на изпълнителя
                                                 - възраст на изпълнителя / навършени години /
                                                 - населено място
                                                 - точен адрес и телефон за връзка
                                                 - учебно заведение, / читалище, школа, клуб /
                                                 - име на ръководителя
                                                 - заглавие на изпълнявания материал
                                                 - автор на материала
                                                 - продължителност на изпълнението ;
-    Всеки изпълнител трябва да изпрати
     своя цветна снимка / малък формат /. ;
-          Записите няма да бъдат връщани. ;
 
-          Класираните изпълнители и техните придружители ще бъдат поканени в Казанлък за участие в спектакъла на призьорите и носителите на специални награди „Победители” и в заключителния спектакъл „Чудомириада 2009”, по време на който ще бъде извършено награждаването.
 
Възрастови групи :
                Оценка и класиране на участниците ще се извърши в две възрастови групи :
                              1-ва група - от   6 до 10 навършени години ;
                              2-ра група - от 11 до 14 навършени години
 
Критерии за оценка :
-          настроение
-          изразителност
-          пластика
 
Срокове :
-          Необходимо е записите да бъдат изпратени в подходяща опаковка        най-късно до 28 февруари 2009 година
      / важи датата на пощенското клеймо /. ;
-          Организаторите ще уведомят класираните участници и ще ги поканят в Казанлък, заедно с техните придружители, до 10 март. ;
-          Отличените изпълнители ще участват в спектакъла „Победители”               / класираните на второ и трето място и носителите на специални награди / на 27 март / петък / от 14.00 часа в Кино “Искра” и в заключителния спектакъл „Чудомириада 2009” / класираните на първо място / също      на 27 март от 18.00 часа в Кино “Искра”, когато ще бъде и награждаването.
 
Адрес за изпращане на записите :                                                                
            6 100 Казанлък, област Стара Загора,
            ул. „Старозагорска” № 26,         
           Основно училище „Чудомир”,
           За конкурса „Сладкодумци”
 
        Телефони за контакт и информация :
                Казанлък : 0431 / 62 522
                       GSM : 0887 476 583 / Основно училище „Чудомир” – Казанлък /
        E-mail : oucudkk@abv.bg
 
                        
                                  КОНКУРС ЗА ПЕСНИ И ТАНЦИ „ЗВЕЗДИ”
 
                     О р г а н и з а т о р : Основно училище „Никола Вапцаров”
 
Условия за участие :
-          Няма ограничения за темите и жанра на изпълняваните песни и танци,   но е желателно те да бъдат хумористични. ;
-          В конкурса за песни и танци „Звезди”могат да участват индивидуални изпълнители и групи до 8 / осем / деца. За групи над пет участници се осигуряват храна и нощувка на двама придружаващи / ръководители /. ;
-          Индивидуалните изпълнители участват в конкурса с една песен или един танц / допуска се комбинация между песен и танц / с продължителност   до 5 / пет / минути, а групите – с песни или танци / допуска се комбинация между песни и танци / с продължителност до 8 / осем / минути. ;
-          Изпълненията трябва да бъдат заснети с видеокамера, записани             на CD, DVD или видеокасета и изпратени на организаторите                     за оценка и класиране. ;
-          Записите на изпълненията трябва да бъдат придружени от следната информация :
                             - трите имена на изпълнителя
                                 / името на групата и имената на изпълнителите в нея /
                             - възраст на изпълнителя / навършени години /
                                 / при група – навършени години на членовете поотделно /
                             - населено място
                             - точен адрес и телефон за връзка
                             - учебно заведение / читалище, школа, клуб /
                             - име на художествения ръководител
                             - заглавие на изпълняваните песни / танци /
                             - автор /

Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(07.2018 - 07.12.2019)
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА ДАТИ ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ВЪВ ВАРШАВА, РИМ И ПАРИЖ »

(05.2018 - 22.02.2019)
ХII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “НАСЛЕДНИЦИ НА ДЕЧКО УЗУНОВ” »

виж всички »
Зала "Средец"
(04.2018 - 04.01.2019)
„В светлината на храма. 120 години от рождението на Николай Ростовцев (1898–1988).” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 121608458 Изработка : MediaPointDS