BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 26.01.2021
 
       


Министерството на културата обявява сесия за финансиране на проекти на тема: „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“

обратно

(21.2020 - 22.01 2021)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

 

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата чл. 3, ал. 4 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-216/28.03.2018 г., изменена със Заповед №РД09-1041/10.11.2020 г.

 

 ОБЯВЯВА СЕСИЯ

 

Тема: Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии

 

Обща сума за финансиране на проекти – 400 000 лв.

Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 40 000 лв.

Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата - до 21.01.2021 г.

Срок за начало на дейностите по проекта - 01.04.2021 г.

Краен срок за реализиране на дейностите по проекта - 15.10.2021 г.

Краен срок за отчитане на дейностите по проекта – 25.10.2021 г.

 

Финансирането се отпуска 100% авансово и не се изисква съфинансиране.

Допустимо е подаването на не повече от един проект от всеки от кандидатите.

Допустимо е изпращането на актуализирани проекти, които са подавани по предходни сесии на същата тема, но не са получили финансиране.

 

 

        Дейности за финансиране:

 1. дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);
 2. създаване на образователни програми и изложби, включително и такива, които са достъпни в дигитална среда (материали; съдържание; образователни издания; игри за деца; приспособления или приложения; онлайн достъпни издания, видеоклипове до 3 мин., работилници/workshops/, уроци или лекции);
 3. за постоянни и временни експозиции: актуализиране на текстове, графични материали, изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, изработване на банери, постери, рекламни материали и др.;
 4. помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения, макети, видеофилми за експозиция, разположена в недостъпна среда и др.);
 5. дизайн на експозиционни пространства;
 6. консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии;
 7. изложби, представящи движими културни ценности;
 8. каталози и печатни издания на музеи/художествени галерии;
 9. дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата);
 10. материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, овлажнители,  кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки за транспортиране на културни ценности и др.;
 11. закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, витрини, подвижни паравани, пана, рамки, поставки, и системи за окачване на експонати и др.; манекени, подходящи за музейна експозиция;
 12. дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права).
 

              Не се финансират:

-        строително-ремонтни дейности;

-        административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация;

-        разходи за закупуването на дълготрайни материални или нематериални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;

-        режийни разноски и представителни разходи;

-        фотодокументални изложби.

-        дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.

 

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Правилата за условията и реда за провеждане на сесия и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Министерството - www.mc.government.bg, в раздел Дирекции по изкуство и култура/Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства/Процедури за финансова подкрепа/Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства - тук.

Проектите се подават в деловодството на Министерство на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

 

Допълнителна информация се предоставя само по процедурата за кандидатстване на следните телефони – 02/94 00 937; 02/94 00 885.

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(25 - 31.01.2021)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН ДИМОВ“ - ХАСКОВО »

(25 - 31.01.2021)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР” НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - СМОЛЯН »

виж всички »
Зала "Средец"
(19.01 - 05.02.2021)
Галерия „Средец” представя живопис на Татяна Харизанова »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 142476776 Изработка : MediaPointDS