BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 20.09.2020
 
       


Министерството на културата обявява сесия за проекти в областта на визуалните изкуства

обратно

(27.08 - 28.09 2020)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, ал. 1, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата и чл. 4, ал. 5 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-545/10.08.2020 г.

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

за проекти в областта на визуалните изкуства

 

За целите на настоящата програма визуалните изкуства включват: живопис, скулптура, графика, рисунка, илюстрация, карикатура, керамика, текстил, стъкло, фотография, арт инсталации, видео и дигитално изкуство, дизайн, пърформанс, художествени занаяти и др. Проекти в областта на архитектурата, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.

 

Обща сума за финансиране на проекти:  500 000 лв.

Минимална сума за финансиране на проект: 5 000 лв.

Максимална сума за финансиране на проект: 30 000 лв.

 

Срок за подаване на заявления: 1 месец от датата на публикуване на обявата.

Всеки кандидат има право да кандидатства с едно проектно предложение, за което не се изисква съфинансиране.

Срок за реализиране на дейностите по проекта: от датата на сключване на договор с Министерството на културата до 20.04.2021 г.

Срок за представяне на съдържателен и финансов отчет на проекта: до 30.04.2021 г.

 

Допустими кандидати:

-              вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата частни културни организации по смисъла на ЗЗРК (фондации, сдружения, асоциации, лица, регистрирани по реда на Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за кооперациите и др. в частна или обществена полза), които осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.

 

Недопустими кандидати:

-              физически лица;

-              бюджетни организации (по смисъла на Закона за публичните финанси,  § 1 от ДР)

-              културни организации, които не са вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК.

 

Дейности за финансиране:

-              Организиране на изложби, създаване на произведения на изкуството, образователни програми и работилници, резиденции, лекции и други дискусионни форми (дискусии, конференции, форуми, публични дебати), каталози, сборници, монографии и други издания в областта на визуалните изкуства;

-              Проекти в културни институти или други пространства;

-              Партньорски проекти между организации в страната;

-              Проекти, които насърчават пазара на изкуството, както и мрежови проекти и инициативи в страната и в чужбина.

 

Допустими разходи:

-              административни разходи – до 35% от общата стойност на проекта (вкл. възнаграждения по граждански и други договори на персонал в организацията, осигуровки, наем на офис, консумативи и режийни);

-              пряко свързани с изпълнението на проектните дейности (вкл. командировки, транспорт, разходи за материали и услуги, наем на техника и/или пространство, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни лица за реализацията на проекта, инсталационни разходи, разходи с характер на текущ ремонт, които се изпълняват единствено за целите на представяне на конкретната инсталация на произведение и/или изложба, които имат временен и обратим характер и нямат за цел да правят трайни подобрения, които остават след края на проекта в пространството, в което е бил представен, др.);

-              разходи за осигуряване на материали и консумативи, гарантиращи спазването на противоепидемичните мерки.

 

Недопустими разходи:

-              разходи за строително-монтажни работи (СМР);

-              предварително направени разходи;

-              разходи за придобиване на дълготрайни материални активи;

-              разходи, които вече са финансирани по други програми.

 

Не се финансират:

-              кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие;

-              представителни разходи като коктейли и други, които не са пряко свързани с дейности, водещи до реализацията на проекта;

-              проекти в областта на архитектурата, модата, киното и компютърните игри.

 

Подкрепата се предоставя чрез конкурс за проекти в областта на визуалните изкуства.

 

Подцели на програмата:

-              създаване на благоприятни условия за творческо развитие на художници, куратори критици и арт мениджъри в областта на визуалните изкуства;

-              стимулиране на местни и международни партньорства и обмен;

-              развитие на динамична и витална художествена сцена, критическа среда и публичен диалог;

-              създаване и представяне на съвременни форми на изкуство или прилагане на актуални модели и практики по отношение на традиционни изразни средства и културно наследство;

-              развиване и привличане на нови публики; достъпност и демократичност при представянето на визуалните изкуства, включващи и слабо представени групи или такива със специфични потребности.

 

Приоритети на конкретната сесия:

-              участие на млади автори, автори в среден етап на професионално развитие и/или слабо познати автори;

-              разглеждане на актуални теми от полето на визуалните изкуства и участие в глобалните процеси;

-              утвърждаване и развиване на капацитета на организацията чрез осигуряване на адекватни условия на труд и възнаграждения за екипа и преките участници в проекта;

-              наличие на възможност за представяне в дигитална среда.

 

Критерии за оценка, съгласно Приложение № 6 от Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства.

 

Проектите се подават:

- в деловодството на Министерство на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

или

- на посочените в обявата адреси на ел. поща се изпраща в електронен вид сканирано заверено копие, като общият обем на прикачените файловете не трябва да надвишава 10 МВ.

 

Линк към правилата и необходимите за кандидатстване документи.

 

За допълнителна информация:  Дирекция ,,Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, тел:  02/94-00-826,  тел: 02/94-00-885,        

 e-mail: d.dikova@mc.government.bg, d.azmanova@mc.government.bg

Заявителят следва да се свърже с експертите на посочените телефони за получаване на регистрационен номер на проекта.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(17.2020 - 15.01.2021)
15 януари 2021 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

(14.09 - 31.12.2020)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 08.09.2020 г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА КУКЛЕН ТЕАТЪР - ТЪРГОВИЩЕ »

виж всички »
Зала "Средец"
(16.09 - 02.10.2020)
Галерия „Средец” представя юбилейна изложба на Цветан Казанджиев »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 138078546 Изработка : MediaPointDS