BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Сряда, 16.10.2019
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СКОПИЕ

обратно

(07.10 - 07.11 2019)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 

За длъжността:  Директор на Културно-информационен център

на Република България в СКОПИЕ

 

            1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания: 

           1.2. Образование – висше;

           1.3. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

           1.4. Завършеното образование да е от професионалните направления от областите на висше образование „хуманитарни науки”, „социални, стопански и правни науки”, „изкуства” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г; 

            1.5. Да имат най-малко 5 години трудов стаж в областта на културата, науката, средствата за масова информация, международните отношения;

            1.6. Добра компютърна грамотност;

            1.7. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

            1.8. Организационна компетентност, а именно, способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетните задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;

            1.9. Да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата; да познават законодателството в областта на културата на страната-домакин; да познават двустранната нормативна база в областта на културата между Република България и страната-домакин;

            1.10. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;

            1.11. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

            1.12. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

            1.13. (заличен – заповед № РД 09-1031/04.10.2019 г. на министъра на културата)

1.14 (изменен - заповед № РД 09-1031/04.10.2019 г. на министъра на културата). Ползването на чужди езици е предимство;

            1.15. Да имат най-малко 1 година професионален опит в областта на международното културно сътрудничество;

            1.16. Да притежават свидетелство за управление на МПС – категория B;

            2. Конкурсът да се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на културния институт и събеседване с кандидатите. 
            3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в Министерство на културата, бул.”Ал.Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:
            3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

            3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

             3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

             3.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 – оригинал и копие;

             3.5. Свидетелство за съдимост;

             3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

             3.7. Документ, удостоверяващ професионален опит в областта на международното културно сътрудничество - оригинал и копие;

             3.8. (заличен – заповед № РД 09-1031/04.10.2019 г. на министъра на културата);

3.9 (изменен - заповед № РД 09-1031/04.10.2019 г. на министъра на културата). Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, ако кандидатът притежава такъв - оригинал и копие;

            3.10. Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство  категория В;

            3.11. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните, оправомощени органи в Република България.

            4. Към документите по т. 3 се представя Концепция за развитието на културния институт за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

            а) стратегия за цялостната политика на управление на културния институт – цели, пътища за постигане на очакваните резултати;

            б) обща концепция за развиване на културната дейност на института;

            в) приоритетни области в управлението на института;

            г) планиране и реализация на конкретни проекти;

            д) финансово планиране и управление на дейността на института;

            е) конкретно финансово планиране за осигуряване на допълнителни  приходи;

            ж) познаване на страната-домакин и контакти с местни институции – държавни и частни;

            з) мерки за разширяване на информационната дейност на института;

            и) пътища за разширяването на посещаемостта на института.

5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

            6. Срок за заемане на длъжността – четири години.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(15.2019 - 01.06.2020)
Резултати от проведения на 09.10.2019 г. конкурс за длъжността „директор” на Българския културен институт в Лондон, Великобритания »

(15.2019 - 01.06.2020)
Резултати от проведения на 08.10.2019 г. конкурс за длъжността „директор” на Българския културен институт в Братислава, Словашка република »

виж всички »
Зала "Средец"
(17 - 31.10.2019)
„Среща с пейзаж” – изложба живопис на Кристина Шишкова »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 129554113 Изработка : MediaPointDS