BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 27.01.2020
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА – ПЛОВДИВ

обратно

(20.07 - 20.08 2019)МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА – ПЛОВДИВ1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;

1.3. Област на висше образование: „Изкуства” или „Педагогически науки”;

1.4. Професионално направление: „Теория на изкуствата”, „Изобразително изкуство”, „Театрално и филмово изкуство“ или „Педагогика на обучението по .....”;

1.5. Специалност: от посочените направления;

1.6. Професионален опит – не по-малко от 5 години учителски стаж;

1.7. Да отговарят на изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1.7.1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.7.2. Да не са лишени от право да упражняват професията;

1.7.3. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. на министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката (Обн. ДВ, бр. 86 от 01.11.2016 г.);

1.8. Да познават действащото законодателство, основните законови и подзаконови нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование и образованието по изкуства и култура;

1.9. Да умеят да планират, организират и контролират дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;

1.10. Да умеят да работят в екип;

1.11. Да умеят да анализират, синтезират и вземат решения;

1.12. Да притежават комуникативна способност и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;

1.13. Да познават Етичния кодекс на работещите с деца;

1.14. Да притежават компютърни умения.

2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3/ - оригинал и копие;

3.5. Документ, удостоверяващ, че лицето не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, съгласно наредбата по т. 2.7.3;

3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

3.7. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) стратегия за развитие на училището с подробен план за първата година;

б) специфика на училището за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по съответните специалности, професии и профили съобразно демографските и културните особености на района, в който работи училището;

в) анализ и оценка на проблемите и възможностите за тяхното решаване, перспективи за развитие;

г) финансово управление на училището и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;

д) поддържане и подобряване на материалната база.5. Срок за заемане на длъжността – четири години.6. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(15.01 - 31.12.2020)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА - СОФИЯ »

(15.01 - 31.12.2020)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СОФИЯ »

виж всички »
Зала "Средец"
(09 - 31.01.2020)
Национален дарителски фонд „13 века България“ представя изложбата „Хлябът“ на Атанас Качамаков »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 132104948 Изработка : MediaPointDS