BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 23.04.2019
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт ” в отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”

обратно

(03 - 14.01 2019)

Министерство на културата


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,


 


ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността


„Старши експерт ”


 в отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”


 


1. Кратко описание на длъжността: Изготвяне на експертни анализи, становища, оценки, предложения, поддържане на регистри и други във връзка с дейността на отдела и дирекцията, в областта на опазването на движимото културно наследство и изобразителните изкуства.


1.1. Размер на основната заплата за длъжността:


-      от 460 до 1255 лв.


2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:


2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;


2.2. Област на висше образование – Хуманитарни науки;


2.3. Професионално направление – История и археология;


2.4. Предпочитана специалност – История;


2.5. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години или придобит ранг IV младши.


3. Допълнителни изисквания – владеене на английски език или друг западен език-писмено и говоримо; компютърна грамотност.


4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.


5. Необходими документи за участие в конкурса: 


5.1. Заявление по образец;


5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;


5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и копие;


5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и копие;


5.5. Автобиография.


6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17;всеки работен ден от 10.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.


7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   


8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на Министерството на културата, бул. “Ал. Стамболийски “ № 17 и на интернет сайта на министерството.


За информация тел: 02/9400934; 02/9400845
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(18.04 - 31.12.2019)
Списък с всички постъпили заявления през 2019 г., съгласно чл.4, ал.3 от утвърдените Правила за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация »

(11 - 22.04.2019)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ИНСПЕКТОРАТ” В ИНСПЕКТОРАТ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(10 - 25.04.2019)
Атанас Тотляков и Дарина Пеева предизвикват публиката с изложба, в центъра на която е погледът към наследството на Станислав Доспевски »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 124738959 Изработка : MediaPointDS