BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 18.11.2018
 
       
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В БУДАПЕЩА

обратно

(13.09 - 13.12 2017)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАНа основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността  Директор на Българския културен институт в Будапеща

 

                                           

           1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания: 

           1.2. Образование – висше;

           1.3. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

           1.4. Завършеното образование да е от професионалните направления от областите на висше образование „хуманитарни науки”, „социални, стопански и правни науки”, „изкуства” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г; 

            1.5. Да имат най-малко 5 години трудов стаж в областта на културата,  науката, средствата за масова информация, международните отношения;

                1.6. Добра компютърна грамотност;

                1.7. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

                1.8. Организационна компетентност, а именно, способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетните задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;

                1.9. Да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата; да познават законодателството в областта на културата на страната-домакин; да познават двустранната нормативна база в областта на културата между Република България и страната-домакин;

                1.10. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;

                1.11. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

                1.12. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

                1.13. Да владеят писмено и говоримо официалния език на страната-домакин; 

                1.14. Ползването на други чуждестранни езици е предимство;

                1.15. Да имат най-малко 1 година професионален опит в областта на международното културно сътрудничество;

                1.16. Да притежават свидетелство за управление на МПС – категория B;

 

                2. Конкурсът да се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на културния институт и събеседване с кандидатите.

 

                3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул.”Ал.Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

                               3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

                3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

            3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

             3.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 – оригинал и копие;

             3.5. Свидетелство за съдимост;

             3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

             3.7. Документ, удостоверяващ професионален опит в областта на международното културно сътрудничество - оригинал и копие;

             3.8. Документ, удостоверяващ владеенето на езика на страната -домакин, който може да бъде: диплом за завършено средно образование в специализирана езикова гимназия в България; диплом за завършено висше филологическо образование; диплом за завършено средно и/или висше образование в страната-домакин; сертификат за степен на владеене на езика на страната-домакин, издаден от оторизирани държавни институции, разположени на територията  на страната-домакин или на територията на Република България;

              3.9. Документ, удостоверяващ владеенето на друг чуждестранен език, ако кандидатът притежава такъв - оригинал и копие;

              3.10. Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство  категория В;

                   3.11. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните, оправомощени органи в Република България.

 

                     4. Към документите по т. 3 се представя Концепция за развитието на културния институт за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

                а) стратегия за цялостната политика на управление на културния институт – цели, пътища за постигане на очакваните резултати;

                б) обща концепция за развиване на културната дейност на института;

                в) приоритетни области в управлението на института;

                г) планиране и реализация на конкретни проекти;

                д) финансово планиране и управление на дейността на института;

                е) конкретно финансово планиране за осигуряване на допълнителни  приходи;

                ж) познаване на страната-домакин и контакти с местни институции – държавни и частни;

                з) мерки за разширяване на информационната дейност на института;

                и) пътища за разширяването на посещаемостта на института;

 

                                5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

            6. Срок за заемане на длъжността – четири години.

                7. В случай на съгласие от всички участници в конкурса и членовете на комисията, конкурсът ще бъде излъчен онлайн.Документи за участие в конкурса могат да се подават до 13 октомври 2017 г. включително.
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(29.10 - 14.11.2018)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ »

(08.2018 - 15.01.2019)
15 януари 2019 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 121040933 Изработка : MediaPointDS