BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 18.02.2018
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ГЕО МИЛЕВ” – СТАРА ЗАГОРА

обратно

(21.08 - 25.09 2017)


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,


 


ОБЯВЯВА КОНКУРС


 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА


ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ГЕО МИЛЕВ” – СТАРА ЗАГОРА


 


1.            Кандидатите да отговарят на следните изисквания:


1.1. Образование – висше;


1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;


1.3. Област на висше образование „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;


1.4. Професионално направление „Театрално изкуство”, „Филология” или „Философия”;


1.5. Специалности – от посочените направления или арт мениджмънт;


1.6. Професионален опит в областта на културата - минимум 3 години;


1.7. Компютърни умения;


1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;


1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Драматичен театър „Гео Милев” – Стара Загора;


1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата;


1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;


1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;


1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.


2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Драматичен театър „Гео Милев” – Стара Загора и събеседване.


        3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул.”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:


3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;


         3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;


3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;


3.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 - оригинал и копие;


3.5. Свидетелство за съдимост;


3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца.


3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.


4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Драматичен театър „Гео Милев” – Стара Загора за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:


a) Художествени показатели:


         aa) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година;


         аб) тенденции в развитието на репертоара за останалите години - жанрови намерения, постановъчни екипи;


         ав) възможности за разширяване на зрителската аудитория.


б) Финансово-икономически показатели:


ба) планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;


бб) планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации.


в) Стратегии на управлението, политики на заетост.            


5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


   6. Срок за заемане на длъжността – четири години.


         7. В случай на съгласие от всички участници в конкурса и членовете на комисията, конкурсът ще бъде излъчен онлайн.


Документи за участие в конкурса могат да се подават до 21 септември 2017 г. включително.
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(16.02 - 31.12.2018)
Нова индикативна програма на Национален фонд »

(09 - 20.02.2018)
Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт ” в отдел „Европейски програми и проекти”, дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности” »

виж всички »
Зала "Средец"
(12 - 24.02.2018)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” ПРЕДСТАВЯ ФОТОГРАФСКАТА ИЗЛОЖБА „РИМ. БОРИС ХРИСТОВ“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 116845853 Изработка : MediaPointDS