BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 25.06.2018
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА СИМФОНИЕТА - ШУМЕН

обратно

(17.08 - 19.09 2017)


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,


 


 


ОБЯВЯВА КОНКУРС


 


         ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”


            НА СИМФОНИЕТА - ШУМЕН


 


1.         Кандидатите да отговарят на следните изисквания:


1.1. Образование – висше;


1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;


1.3. Област на висше образование: „Изкуства” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;


1.4. Професионално направление: „Музикално изкуство”;


1.5. Специалности – от посоченото направление или арт мениджмънт;


1.6. Професионален опит в областта на културата - минимум 3 години;


1.7. Компютърни умения;


1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;


1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Симфониета - Шумен;


1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата;


1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;


1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;


1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.


2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Симфониета - Шумен и събеседване.


        3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул.”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:


3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;


         3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;


3.3.Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;


3.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 - оригинал и копие;


3.5. Свидетелство за съдимост;


3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца.


3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.


4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Симфониета - Шумен за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:
а) стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година;


б) съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи културният институт:


ба) демографски и културни особености в съответствие с утвърдения профил на института;


бб) политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;


бв) творчески потенциал;


в) финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;


г) възможности за увеличаване аудиторията на института;


д) поддържане и подобряване на материалната база.


5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


   6. Срок за заемане на длъжността – четири години.


         7. В случай на съгласие от всички участници в конкурса и членовете на комисията, конкурсът ще бъде излъчен онлайн.


Документи за участие в конкурса могат да се подават до 18 септември 2017 г. включително.


                                       


 
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.06 - 31.12.2018)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” »

(12.06 - 12.07.2018)
Министерството на културата обявява конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2018 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(13 - 30.06.2018)
Столът като символ - влияние на европейския дизайн и архитектура в следосвобожденска България »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 118065486 Изработка : MediaPointDS