BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Петък, 25.05.2018
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР” НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР”

обратно

(26.02 - 28.03 2017)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за филмовата индустрия

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР” НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР”

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Да са български граждани;

   1.2. Образование – висше;

   1.3. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

   1.4. Област на висше образование „Изкуства” или „Социални, стопански и правни науки”, според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

   1.5. Професионален опит – не по-малко от 5 години в областта на филмовата индустрия;

   1.6. Да притежават управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

   1.7. Да притежават организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;

         1.8. Да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата и филмовата индустрия;

            1.9. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;

 1.10. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

 1.11. Да притежават компютърна грамотност;

 1.12. Владеенето на западен език е предимство.

2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на  Изпълнителна агенция „Национален филмов център” и  събеседване. 

      3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул.”Ал.  Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит на кандидата  /трудова книжка, служебна книжка, Образец УП-3/ – оригинал и копие;

3.5. Свидетелство за съдимост;

                          3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца;

                          3.7. Декларация, че лицето е български гражданин;

               3.8. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

            4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на ИА  „Национален филмов център” за срок от пет години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

      4.1. Анализ и оценка на състоянието и дейността на ИА „Национален филмов център”, основни проблеми на функционирането му;

      4.2. Стратегии, планове и програми за насърчаване на филмовата индустрия;

               4.3. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на ИА „Национален филмов център”,  пътищата за постигането им;

      4.4. Мерки за реализиране на конкретни проекти за популяризиране        дейността на ИА „Национален филмов център”  пред български и международни  потребители;

      4.5. Етапи за реализация на концепцията.

      5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

6. Срок за заемане на длъжността – пет години.

                                      

 

           За информация тел. 94 00 845, 94 00 934.


Документи за участие в конкурса се приемат до 17.00 ч. на 27 март (включително) в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17.

  

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(23.05 - 05.09.2018)
Стартират на три нови сесии по програми на НФ "Култура" »

(01.05 - 30.06.2018)
Национална награда "Христо Г. Данов" 2018 »

виж всички »
Зала "Средец"
(23.05 - 11.06.2018)
Шедьоври от фонда на Международното биенале на графиката във Варна показва галерия „Средец” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 117742624 Изработка : MediaPointDS