BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 23.04.2018
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

обратно

(22.02 - 23.03 2017)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 18, ал. 1 от Закона за културното наследство, чл. 7, ал. 4 и ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА  НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

    1.1. Образование – висше;

    1.2. Образователно - квалификационна степен „Магистър”;          

    1.3. Област на висше образование: „Технически науки”;

    1.4. Професионално направление: „Архитектура, строителство и геодезия”;

    1.5. Предпочитана специалност: „Архитектура”, „Урбанизъм”;

1.6. Професионален опит – минимум 5 години в областта на културното наследство;

1.7. Минимален управленски опит – минимум 5 години управленски опит;

1.8. Предимства: научна степен или академична длъжност, владеене на чужд език,  компютърни умения;

1.9. Управленска компетентност, която да включва способност  за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.10. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство;

1.11. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на опазването на недвижимото културно наследство;

1.12. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

    1.13. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

    1.14. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

    2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Националния институт за недвижимо културно наследство и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в   „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

         3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

    3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка/ - оригинал и копие;

    3.5. Свидетелство за съдимост;

    3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Националния институт за недвижимо културно наследство за срок от 5 /пет/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство, основни проблеми на функционирането му;

б) насоки за утвърждаване мястото на Националния институт за недвижимо културно наследство в националната система за опазване на културното наследство и връзка с другите културни институти и организации в областта на културно наследство;

в) стратегия за развитието на Националния институт за недвижимо културно наследство като държавен културен институт с национално значение към министъра на културата, извършващ дейност в областта на опазване на недвижимото културно наследство, който:

аа) води публичен регистър на недвижимите културни ценности;

бб) поддържа национален документален архивен фонд и информационен център;

вв) провежда дейност, включително и научноизследователска, по издирване и изучаване и предлага деклариране и предоставяне на статут на обекти на недвижимото културно наследство;

гг) извършва специализирано документиране на недвижими културни ценности и на наличната информация за тях, както и създава и поддържа специализирана карта на недвижимите културни ценности;

г) възможности за усъвършенстване на обслужването на физически и юридически лица;

д) финансово-икономическа стратегия за развитие на Националния институт за недвижимо културно наследство, възможности за осигуряване на допълнителни средства;

е) виждане за участие в програми, проекти, международно сътрудничество;

ж) мерки за развитието на човешките ресурси, за поддържане и обновяване на материалната база с оглед създаване на оптимални условия за работа на Националния институт за недвижимо културно наследство;

з) етапи за реализация на концепцията.

 

        5.  При подаването на документите на кандидатите се  предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната  длъжност.

 

6.  Срок за заемане на длъжността – пет години. 

 

           За информация на тел.  94 00 845; 94 00 934

 

Документи за участие в конкурса се приемат до 17.00 ч. на 22 март (включително) в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(17.04 - 08.05.2018)
Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство »

(17.04 - 08.05.2018)
Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство »

виж всички »
Зала "Средец"
(23.04 - 05.05.2018)
„Вярата – мечта за по-добър свят”: изложба на деца и юноши »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 117395879 Изработка : MediaPointDS