BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Сряда, 22.09.2021
 
       


Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен инспектор” в дирекция „Авторско право и сродните му права“

обратно

(13 - 23.09 2021)

Министерство на културата

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

„Главен инспектор”

в дирекция „Авторско право и сродните му права“.

 

1. Кратко описание на длъжността: Извършване на проверки, съставяне на актове за установяване на административни нарушения и други дейности във връзка с контрола по спазване на Закона за авторското право и сродните му права и Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността: При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 770 до 2100 лв. (за първа степен).

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „магистър”;

2.3. Област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки”, „Технически науки“;

2.4. Професионално направление: „Информатика и компютърни науки“, „Икономика“, „Право“, „Комуникационна и компютърна техника“;

2.5. Предпочитана специалност: от посочените професионални направления;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4 години или придобит ранг ІІI младши.

3. Допълнителни изисквания:

3.1. Компютърна грамотност - ползване на основни софтуерни продукти Windows, Word, Excel, Internet;

3.2. Ползване на западен език.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит: /някои от следните документи - трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3/ - копие;

5.5. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Място и срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават в Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч., лично от кандидата или чрез пълномощник с попълнено пълномощно, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса или по електронен път на имейл: konkursi@mc.government.bg, в срок – 10 дни от публикуване на обявлението;

В случай на подаване на документите по електронен път заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.             

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет сайта на министерството.

 

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(21.09 - 22.10.2021)
Министерството на културата обявява конкурс за избор на управител на „Филмова студия „Време” ЕООД »

(20.09 - 31.12.2021)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ИСПЕКТОРАТ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА »

виж всички »
Зала "Средец"
(02 - 29.09.2021)
“Print Nest студио” гостува на галерия „Средец” с изложбата “Fight” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 153147516 Изработка : MediaPointDS