BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Събота, 04.12.2021
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР” НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР”

обратно

(08.07 - 09.08 2021)


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за филмовата индустрия,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР” НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР”

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Да са български граждани;

1.2. Образование – висше;

1.3. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

1.4. Област на висше образование „Изкуства” или „Социални, стопански и правни науки”, според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

1.5. Професионален опит – не по-малко от 5 години в областта на филмовата индустрия;

1.6. Да притежават управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.7. Да притежават организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;

1.8. Да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата и филмовата индустрия;

1.9. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;

1.10. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

1.11. Да притежават компютърна грамотност;

1.12. Да владеят западен език.

2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Изпълнителна агенция „Национален филмов център” и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в  Министерство на културата, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен от 09.00 ч. до 17.00 ч. следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

3.2. Документ за самоличност – за сверка;

3.3. Декларация, че лицето е български гражданин;

3.4. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – копие;

3.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 - копие;

3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца.

3.7. Документ, удостоверяващ владеенето на западен език.

3.8. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Изпълнителна агенция „Национален филмов център”  за срок от пет години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

4.1. Анализ и оценка на състоянието и дейността на ИА „Национален филмов център”, основни проблеми на функционирането й;

4.2. Стратегии, планове и програми за насърчаване на филмовата индустрия;

4.3. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на ИА „Национален филмов център”,  начините за постигането им;

4.4. Мерки за реализиране на конкретни проекти за популяризиране дейността на ИА „Национален филмов център”  пред български и международни  потребители;

4.5. Етапи за реализация на концепцията.

5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

6. Срок за заемане на длъжността – пет години.

 

    Срок за подаване на документите:  9 август 2021 г. включително.

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(03.2021 - 31.12.2022)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - РАЗГРАД »

(01.2021 - 31.12.2022)
Протокол №1 от заседание на комисия, определена със Заповед №РД9К-518/25.11.2021 г. на министъра на културата за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на културата »

виж всички »
Зала "Средец"
(24.11 - 08.12.2021)
Галерия "Средец" отлага откриването на изложбата заради трагичния инцидент на 23.11.2021 г. »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 155990361 Изработка : MediaPointDS