BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 16.05.2021
 
       


Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа на тема: Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии

обратно

(10 - 25.11 2020)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата чл. 3, ал. 4 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-216/28.03.2018 г., изменена със Заповед № РД- 09-1041/10.11.2020 г.

 

 

ОБЯВЯВА СЕСИЯ

 

Тема: Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии

 

Обща сума за финансиране на проекти – 400 000 лв.

Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 40 000 лв.

Срок за подаване на заявления – две седмици от датата на публикуване на обявата - до 24.11.2020 включително.

 

За държавни културни институти в областта на културното наследство са определени следните срокове:

-        за начало на дейностите по проекта – след сключване на договор с Министерство на културата

-        за реализиране на дейностите по проекта: до 01.06.2021 г.

-        за представяне на финансов отчет на проекта: до 20.12.2020 г.

-        за представяне на съдържателен отчет на проекта: до 20.06.2021 г.

 

За всички останали:

-        за начало на дейностите по проекта - 01.01.2021 г.

-        за реализиране на дейностите по проекта: до 01.06.2021 г.

-        за отчитане на проекта: до 20.06.2021 г.

 

 

 

Финансирането се отпуска 100% авансово и не се изисква съфинансиране.

 

Допустими са проекти, които са подавани по предходни сесии на същата тема, но не са получили финансиране.

 

Дейности за финансиране:

-        дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);

-        за постоянни и временни експозиции: актуализиране на текстове, графични материали, изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, изработване на банери, постери, рекламни материали и др.;

-        помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения, макети, видеофилми за експозиция, разположена в недостъпна среда и др.);

-        дизайн на експозиционни пространства;

-        консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии;

-        изложби в интернет среда, представящи движими културни ценности;

-        каталози и печатни издания на музеи/художествени галерии;

-        дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата);

-        материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, овлажнители,  кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки за транспортиране на културни ценности и др.;

-        закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, подвижни паравани, поставки и системи за окачване на експонати; манекени, подходящи за музейна експозиция;

-        дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права);

-        създаване на образователни програми, включително и такива, които са достъпни в дигитална среда.

 

Не се финансират:

-        строително-ремонтни дейности;

-        разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;

-        режийни разноски и представителни разходи;

-        фотодокументални изложби.

-        дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.

 

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

    Правилата за условията и реда за провеждане на сесия и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Министерството - тук.

Проектите се подават в деловодството на Министерство на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

 

За допълнителна информация на телефон – 02/94 00 937; 02/94 00 885; 0882 02 8859.

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(29.04 - 31.12.2021)
РЕЗУЛТАТИ от сесия за финансова подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти »

(29.04 - 31.12.2021)
РЕЗУЛТАТИ от 55 сесия за финансиране на творчески проекти за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти. »

виж всички »
Зала "Средец"
(13 - 28.05.2021)
Юбилейна мемориална изложба на Димитър Киров - ДиКиро »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 147000495 Изработка : MediaPointDS