BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Четвъртък, 02.04.2020
 
       


Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността “Главен експерт” в отдел „Европейски програми и проекти” в дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”

обратно

(04 - 16.03 2020)

Министерство на културата


 


На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители


 


ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността


“Главен експерт”

        в отдел „Европейски програми и проекти” в дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”

 

1. Кратко описание на длъжността: Изпълнява функции, свързани с разработване на експертни анализи и оценки, изготвяне на становища, участие в разработването на проекти и нормативни актове, разработване на методологии, методики и механизми. Предоставя методически указания по прилагането на административни актове във връзка с дейността на администрацията.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

-         от 660 до 1730 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;

2.3. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки” или „Хуманитарни науки“;

2.4. Професионално направление: „Икономика“, „Филология“, „Администрация и управление“, „Право“, „Антропология и науки за културата“ или „Политически науки“;

2.5. Специалности:

2.5.1. Всички специалности от направления „Икономика“, „Филология“, „Администрация и управление“, „Право“, „Антропология и науки за културата“;

2.5.2. От направление „Политически науки“ следните специалности: „Европеистика“, „Международно сътрудничество и европейски проекти“, „Европейска интеграция“, „Социални и културни политики в Европейския съюз“, „Културни връзки и геополитика на Европейския съюз“, „Европейски проекти“, „Европеистика и публична администрация“, „Европейски съюз и европейска интеграция“;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4 години или придобит ранг ІІІ младши.

3. Допълнителни изисквания:

3.1. Компютърна грамотност;

3.2. Владеене на чужд език.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен - копие;

5.4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: /някои от следните документи - трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3/ - копие;

5.5. Автобиография;

5.6. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет сайта на министерството.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01.04 - 01.05.2020)
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 66 от АПК »

(25.03 - 30.04.2020)
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ТЕРЕННА КОНСЕРВАЦИЯ ЗА 2020 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 133505437 Изработка : MediaPointDS