BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Четвъртък, 12.12.2019
 
       
Покана от Алианс ЕООД

обратно

(25.03 - 08.04 2019)


На основание "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции", представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн., ДВ, бр. 51 от 2003г. изм. и доп. ДВ, бр. 70 от 2018г.)., Алианс ЕООД кани всички финансови институции, с клонова мрежа на територията на гр. София да представят оферти за предоставяне на финансови услуги включени в групата "Платежни и свързани услуги" и „Свободни парични средства - депозити".

Офертите следва да се представят до 10 работни дни, от публикуването на обявата, в Алианс ЕООД на адрес гр. София, ул. „Капитан Андреев” №1 при техническия сътрудник на управителя, в затворен непрозрачен плик или изпратени на e-mail адрес: r.georgieva@alliance-bg.com.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИ ОФЕРТИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

Оценката на качеството на предложенията се извършва от Комисия съгласно неколичествени и количествени критерии.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. За всяко предложение се определя комплексна оценка (КО) определена по формулата:

КО = НП*0.40 + КП*0.60 , където:

НП (количествени показатели) = (НП1 + НП2 + НП3)/3

КП (неколичествени показатели) = КП1*0.60 + КП2*0.40

1.         Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 40 на сто:

НП1 – Рейтинг на кандидатите, присъден от Агенцията за кредитен рейтинг.

НП2 -  Надеждност  и функционалност на платформата за интернет банкиране.

НП3 - Развитие на клоновата мрежа. Наличие на обслужващи банкови офиси в близост до адреса на управление на Алианс ЕООД – София, ул. „Капитан Андреев” №1 и до новият адрес на пл.“България“ №1 – административна сграда ПРОНО . Моля посочете приблизителна отдалеченост на най-близките като локация банкови офиси спрямо посочения адрес в метри.

2.         Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60 на сто:

КП1 - 3а групата финансови услуги „Свободни парични средства - депозити"

КП1 = (П1 + П2 + П3)/3


             П11 - предложени лихвени условия по депозити

П12 - условия при предсрочно погасяване, възможност свободно да се оперира с депозираните средства ,

П13 – такси и комисионни       

КП2 -  3а групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги"

КП2 = (П21+П22+П23)/3

П21 – такси и комисионни по осъществяване на различните  местни разплащания

П22 - банкови такси за обслужване на разплащателна сметка ( приоритетно е предлагането на цена за пакетно обслужване на разплащателна сметка включващ определен брой разплащания,  вноски в брой минимум 10000лв., възможност клиентите на Дружеството да внасят такси по сметките му без такса или с минимална такава – да се посочи сумата на таксата)

П23 - такси и комисионни по осъществяване на различни международни разплащания

Оценката по всеки показател варира в граници от 10 до 100, като най-доброто предложение по всеки показател от всеки критерий получава 100 точки, а всяко следващо по-малко добро предложение получава с 20 точки по-малко. При липсата на данни в офертата за даден показател при класирането съответната оферта получава нула точки по съответния показател.  На първо място се класира участникът събрал най-много точки.

Всяка оферта  трябва да съдържа:

-          данни за финансовата институция

-          документи удостоверяващи рейтинга на институцията

-          писмена обосновка на надеждността и функционалността на платформата за интернет банкиране

-          срок за обслужване на плащанията

Офертите се отварят и разглеждат от комисия два дни след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. Съставя се протокол за класиране на офертите. За контакти тел. 0884163921 Радостина Георгиева, r.georgieva@alliance-bg.com.Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(04.2019 - 31.12.2020)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ВТОРА КОНКУРСНА СЕСИЯ ПО ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” ЗА 2019 г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИ ОБНОВЯВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ ИМ С КНИГИ И ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ »

(29.2019 - 30.06.2020)
НДФ „13 века България“ обявява конкурс за подпомагане на професионалното развитие на младите български творци и учени »

виж всички »
Зала "Средец"
(04.2019 - 05.01.2020)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” ПРЕДСТАВЯ ИЗБРАНИ ТВОРБИ НА 33-МА МЛАДИ АВТОРИ - УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИКА »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 131051305 Изработка : MediaPointDS