BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Четвъртък, 12.12.2019
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността “Ръководител на Инспекторат” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

обратно

(25.03 - 04.04 2019)

Министерство на културата  

 

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността


“Ръководител на Инспекторат”

        в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

 

1. Кратко описание на длъжността: Планира, организира, ръководи, координира и контролира цялостната дейност на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията при министерството. Подпомага министъра при провеждане на политика за правилното прилагане на действащите нормативни и вътрешни актове. Осъществява контрол с цел предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и корупция в администрацията на министерството на културата и Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата. Прави предложения за подобряване на дейността на администрацията на МК и ВРБ към министъра на културата. Прави предложения за търсене на дисциплинарна отговорност за нарушения на нормативни актове от служители на министерството и ръководителите на Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

-         от 1000 до 2400 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше;

2.2. Образователно-квалификационна степен – „магистър”, съгласно чл. 46б, ал. 1, т. 2 от Закона за администрацията;

2.3. Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”;

2.4. Професионално направление: „Икономика“ или „Право”;

2.5. Специалност: „Финанси и кредит“, „Публична администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Икономика на труда“ или „Право”;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 7 години стаж в държавната администрация, съгласно чл. 46б, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията, от който не по-малко от 5 години в областта на контрола в държавната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи или придобит ранг V старши.

3. Допълнителни изисквания:

4.1. Компютърна грамотност.

4. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса: 

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен - оригинал и  копие;

5.4. Документи, удостоверяващи професионалния опит: някои от следните документи - трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина - оригинал и копие;

5.5. Автобиография;

5.6. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17; всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

7. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   

8. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет сайта на министерството.

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(04.2019 - 31.12.2020)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ВТОРА КОНКУРСНА СЕСИЯ ПО ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” ЗА 2019 г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИ ОБНОВЯВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ ИМ С КНИГИ И ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ »

(29.2019 - 30.06.2020)
НДФ „13 века България“ обявява конкурс за подпомагане на професионалното развитие на младите български творци и учени »

виж всички »
Зала "Средец"
(04.2019 - 05.01.2020)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” ПРЕДСТАВЯ ИЗБРАНИ ТВОРБИ НА 33-МА МЛАДИ АВТОРИ - УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИКА »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 131051736 Изработка : MediaPointDS