BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 13.11.2018
 
       
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на Плевенска филхармония

обратно

(31.08 - 01.10 2018)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА  ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
    1.1. Образование – висше;

    1.2. Образователно – квалификационна степен „Магистър”; 

    1.3. Област на висше образование – „Изкуства“ според класификатора на областите за висше образование и професионалните направление, приет с ПМС № 125/2002 г.;

    1.4. Професионално направление – Музикално и танцово изкуство;       

    1.5. Специалност – от посоченото направление или арт мениджмънт;

         1.6. Професионален опит в областта на културата– 1 година;

1.7. Предимства: владеене на чужд език;  компютърна грамотност;

1.8. Управленска компетентност, която да включва способност  за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Плевенска филхармония;

1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в  областта на културата;

1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на  културата и  неговите подразделения;

    1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

    1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Плевенска филхармония и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:
3.1. Молба за участие в конкурса /свободен текст/  и автобиография;

         3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

    3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка; служебна книжка; осигурителна книжка/ - оригинал и копие;

    3.5. Свидетелство за съдимост;

    3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Плевенска филхармония за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа: а) стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година;
б) съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи културният институт;
б.а) демографски и културни особености в съответствие с утвърдения профил на института;
б.б) политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;
б.в) творчески потенциал;
в) финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;
г) възможности за увеличаване аудиторията на института;
д) поддържане и подобряване на материалната база;
 

5.  При подаването на документите на всички кандидати се  предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната  длъжност.
 

6.  Срок за заемане на длъжността – четири години. 
  

           За информация на тел.  94 00 845; 94 00 934.

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(29.10 - 14.11.2018)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”, ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ »

(08.2018 - 15.01.2019)
15 януари 2019 г. е крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на „Знак за европейско наследство” »

виж всички »
Зала "Средец"
(30.10 - 15.11.2018)
ТРИМА ХУДОЖНИЦИ СЕ ЗАВРЪЩАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ТУРНЕ В ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 120918296 Изработка : MediaPointDS