BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Събота, 15.08.2020
 
       


Министерство на културата обявява конкурс за длъжността „директор” на Българския културен институт в Рим

обратно

(10.08 - 10.09 2018)МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

 

За длъжността:  Директор на Българския културен институт в РИМ

 

            1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания: 

           1.2. Образование – висше;

           1.3. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

           1.4. Завършеното образование да е от професионалните направления от областите на висше образование „хуманитарни науки”, „социални, стопански и правни науки”, „изкуства” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г; 

            1.5. Да имат най-малко 5 години трудов стаж в областта на културата,  науката, средствата за масова информация, международните отношения;

            1.6. Добра компютърна грамотност;

            1.7. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

            1.8. Организационна компетентност, а именно, способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетните задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;

            1.9. Да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата; да познават законодателството в областта на културата на страната-домакин; да познават двустранната нормативна база в областта на културата между Република България и страната-домакин;

            1.10. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;

            1.11. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

            1.12. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

            1.13. Да владеят писмено и говоримо официалния език на страната-домакин; 

            1.14. Ползването на други чуждестранни езици е предимство;

            1.15. Да имат най-малко 1 година професионален опит в областта на международното културно сътрудничество;

            1.16. Да притежават свидетелство за управление на МПС – категория B;

            2. Конкурсът да се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на културния институт и събеседване с кандидатите.


            3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в Министерство на културата, бул.”Ал.Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

            3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

            3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

             3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

             3.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 – оригинал и копие;

             3.5. Свидетелство за съдимост;

             3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

             3.7. Документ, удостоверяващ професионален опит в областта на международното културно сътрудничество - оригинал и копие;

             3.8. Документ, удостоверяващ владеенето на езика на страната -домакин, който може да бъде: диплом за завършено средно образование в специализирана езикова гимназия в България; диплом за завършено висше филологическо образование; диплом за завършено средно и/или висше образование в страната-домакин; сертификат за степен на владеене на езика на страната-домакин, издаден от оторизирани държавни институции, разположени на територията  на страната-домакин или на територията на Република България;

              3.9. Документ, удостоверяващ владеенето на друг чуждестранен език, ако кандидатът притежава такъв - оригинал и копие;

              3.10. Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство  категория В;

               3.11. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните, оправомощени органи в Република България.

            4. Към документите по т. 3 се представя Концепция за развитието на културния институт за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

            а) стратегия за цялостната политика на управление на културния институт – цели, пътища за постигане на очакваните резултати;

            б) обща концепция за развиване на културната дейност на института;

            в) приоритетни области в управлението на института;

            г) планиране и реализация на конкретни проекти;

            д) финансово планиране и управление на дейността на института;

            е) конкретно финансово планиране за осигуряване на допълнителни  приходи;

            ж) познаване на страната-домакин и контакти с местни институции – държавни и частни;

            з) мерки за разширяване на информационната дейност на института;

            и) пътища за разширяването на посещаемостта на института;

            5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

            6. Срок за заемане на длъжността – четири години.

            7. В случай на съгласие от всички участници в конкурса и членовете на комисията, конкурсът ще бъде излъчен онлайн.

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(11 - 25.08.2020)
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕДА НА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА »

(27.07 - 17.08.2020)
СЕСИЯ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ФЕСТИВАЛИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО »

виж всички »
Зала "Средец"
(01 - 31.08.2020)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” ОТВАРЯ ВРАТИ ОТНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 137087134 Изработка : MediaPointDS