BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 21.05.2018
 
       


Министерството на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит

обратно

(03 - 14.04 2017)

Министерство на културата

 

 

На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността

“Главен вътрешен одитор”

       в Звено за вътрешен одит

 

1. Кратко описание на длъжността: Главният вътрешен одитор, чрез изпълнение на служебните си задължения помага на Министерство на културата да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Главният вътрешен одитор изпълнява дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешения одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Министерство на културата.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:

-         от 460 до 1505 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;

2.2. Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки” или „Технически науки”;

2.3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4 години или придобит ранг ІІІ младши.

3. Специфични изисквания, установени с нормативен акт:

3.1. Да притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

3.2. Да са дееспособни лица;

3.3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

4. Допълнителни изисквания:

4.1. Компютърни умения: Офис пакет за Windows, Internet и Outlook.

5. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурса: 

6.1. Заявление по образец;

6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за

обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/ - оригинал и  копие;

6.4. Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор – оригинал и копие;

6.5. Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред/- оригинал и копие;

6.6. Автобиография.

7. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул. “Ал. Стамболийски” № 17;  „Човешки ресурси”; всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00 ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

8. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                   

9. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на интернет сайта на министерството.

 

Документи за участие в конкурса могат да се подават до 13 април т.г. включително.

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(01.05 - 30.06.2018)
Национална награда "Христо Г. Данов" 2018 »

(17.04 - 08.05.2018)
Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство »

виж всички »
Зала "Средец"
виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 117686854 Изработка : MediaPointDS